Năm phút với… Trần Thị Thu Hạnh

Năm phút với… Trần Thị Thu Hạnh

Trần Thị Thu Hạnh, Giám Đốc nhân sự Xin chào Hạnh! Bạn đã làm gì trước khi bạn biết đến ra Atlas?Tôi học ở Hà Nội và làm việc trong lĩnh vực nhân sự tại một công ty xây dựng và tại một trường đại học trong vài năm trước khi chuyển đến Atlas nơi tôi đã dành phần lớn sự...