Ở ĐÂU

Thế giới thông minh

Atlas đã thực hiện các dự án phức hợp trên mọi châu lục và có đại diện trên toàn thế giới.

Where we’ve worked

Where we are

Asia

Asia

+852 5803 0206

Australia

Australia

+61 8 7070 8125

Middle East

Middle East

+971 4561 0918

Asia

Thomas Tang

Thomas Tang

Advisor

thomas.tang@atlasindustries.com
+852 9160 7592

Dave Nicholson

Dave Nicholson

Business Development Manager

dave.nicholson@atlasindustries.com
+852 5803 0206

Australia

Steven Halliwell

Steven Halliwell

Business Development Director

steven.halliwell@atlasindustries.com
+84 903 589957

Nigel Ford

Nigel Ford

Director

nigel.ford@atlasindustries.com
+61 8 7070 8125

Greg Wimsett

Greg Wimsett

Architecture Manager

greg.wimsett@atlasindustries.com

Middle East

Steven Halliwell

Steven Halliwell

Business Development Director

steven.halliwell@atlasindustries.com
+84 903 589957

New Zealand

New Zealand

+64 9 925 0385

Canada and USA

Canada and USA

+1 581 781 8564

UK and Europe

UK and Europe

+44 203 695 8113

New Zealand

Neil Barr

Neil Barr

Business Development Manager

neil.barr@atlasindustries.com
+64 21 943185

Canada and USA

Philippe Gervaud

Philippe Gervaud

Project Manager

philippe.gervaud@atlasindustries.com
+1 418 262 8949

Louis Fortin

Louis Fortin

Business Development Executive

louis.fortin@atlasindustries.com 
+1 418 569 3345  

UK and Europe

Rob Kirk

Rob Kirk

UK Director

rob.kirk@atlasindustries.com
+44 754 880 5295

Liam Thomson

Liam Thomson

Business Development Manager

liam.thomson@atlasindustries.com
+44 7895 108337

CONTACT US

Phone
Australia: +61 8 7070 8125
Hong Kong: +852 5803 0206
Japan: +81 3 4589 4971
N America: +1 581 781 8564
New Zealand: +64 9 925 0385

Singapore: +65 3158 2014
UAE: +971 4561 0918
UK: +44 203 695 8113
Vietnam: +84 28 3810 1000

Phone
Singapore: +65 3158 2014
UAE: +971 4561 0918
UK: +44 203 695 8113
Vietnam: +84 28 3810 1000